zsh切换到fish

    0
bash
brew install fish

将 fish shell 的路径添加到 /etc/shells 文件

bash
sudo echo $(which fish) >> /etc/shells
bash
chsh -s $(which fish) #设置为默认shell为fish chsh -s /usr/bin/fish #设置为默认shell为zsh chsh -s /bin/zsh #设置为默认shell为bash chsh -s /bin/bash

建议不要使用默认 fish 当shell 有一些一键安装的脚本不支持。需要的时候使用 fish 命令调出或者设置成编辑器的默认shell比较好。

评论区
共有评论 0
暂无评论