zsh切换到fish

    138
brew install fish

将 fish shell 的路径添加到 /etc/shells 文件

sudo echo $(which fish) >> /etc/shells
chsh -s $(which fish)
#设置为默认shell为fish
chsh -s /usr/bin/fish
#设置为默认shell为zsh
chsh -s /bin/zsh
#设置为默认shell为bash
chsh -s /bin/bash

建议不要使用默认fish当shell 有一些一键安装的脚本不支持。需要的时候使用fish命令调出或者设置成编辑器的默认shell比较好。

评论区
共有评论 0
暂无评论